top of page
sterowanie kotłem elektrycznym za pomocą elektronicznego regulatora temperatury

nAG

ohL

ocn

Termoregulator TP-16.05

Termoregulator TP-16.05 (dalej zwany "urządzeniem"), znajduje swoje zastosowanie w systemach grzewczych, w celu termoregulacji izolowanych termicznie podłóg, basenów, szklarni, lodówek i chłodni, a także zapobiega zamarzaniu przelewów spływowych itd.

Narzędzie to monitoruje czujniki open/short, dzięki czemu temperaturę reguluje się wygodniej. Narzędzie posiada także funkcje dodatkowe: ustawienie temperatury histerezy, ustawienie opóźnionej   reakcji przekaźnika, 3 tryby: ogrzewanie, chłodzenie, okno; panel blokady przycisków sterowania, funkcja połączenia przycisków kontrolnych. Narzędzie nie wymaga także ponownej konfiguracji w przypadku przerwy w dostawie prądu. Wszystkie ustawienia pozostają zapisane w pamięci nieulotnej.

 

Szczegóły techniczne

Napięcie robocze ….…......................................................................................................................... 230V +/-20%

Maksymalne natężenie …....................................................................................................................16A/230V

Zużycie energii …..................................................................................................................................1 z W

Długość przewodu czujnika w zestawie ….........................................................................................2m

Zastosowanie czujnika temperatury …..............................................................................................termorezystor NTC 10kOm

Tryby pracy narzędzia …......................................................................................................................ogrzewanie, chłodzenie, interwał

Zmienna histerezy …............................................................................................................................1-70 °C

Czas odpowiedzi opóźnienia ….......................................................................................................….0-250 sek

Temperatura operacyjna w pomieszczeniu ......................................................................................0-40 °C

Dolna granica wskaźnika temperatury …..........................................................................................-50 °C

Górna granica wskaźnika temperatury ….........................................................................................+125 °C

Dokładność pomiaru temperatury ….................................................................................................0,5 °C

Elektroniczna blokada przycisków kontrolnych ...............................................................................tak

Elektroniczne wyłączanie urządzenia za pomocą przycisków kontrolnych …...............................tak

Wszystkie parametry pozostają zapisane w pamięci nieulotnej

Parametry domyślne

Pożądana temperatura …....................................................................................................................30 °C

Tryb …....................................................................................................................................................nAG

Histereza …........................................................................................................................................….2 °C


Opóźniony czas reakcji przekaźnika urządzenia …..........................................................................00sek

Ustawianie pożądanej temperatury

Po wciśnięciu przycisku ▼ lub ▲, na ekranie urządzenia tymczasowo wyświetli się określona, pożądana temperatura. Aby wejść do menu, w celu zmiany pożądanej temperatury, należy przytrzymać przycisk ▼ lub ▲ przez 2 sekundy, aż zmienna wartość temperatury zacznie migać. Następnie, za pomocą tych samych przycisków ▼ lub ▲ będzie można ustawić pożądaną temperaturę, a następnie potwierdzić przyciskiem B.

 

Ustawianie trybu "rEJ"

Aby rozpocząć, należy przejść do menu urządzenia. W tym celu należy nacisnąć i przez 2 sekundy przytrzymać przycisk B. Następnie, krótkim wciśnięciem tego samego przycisku, można wybrać podmenu rEJ. Następnie, przyciskiem ▼ lub ▲ można wybrać jedną z trzech opcji (wybrany tryb zacznie migać) i krótko nacisnąć przycisk B, aby potwierdzić.

Narzędzie posiada trzy tryby:

1) nAG- ogrzewanie

2) ohL- chłodzenie

3) ocn- interwał

W sekcji "Konfiguracja temperatury i histerezy " dostępnych jest więcej informacji na temat pracy tych trybów. ​

Konfiguracja temperatury i histerezy "GSt"

  Aby rozpocząć, konieczne jest, aby wejść do menu urządzenia. W tym celu należy nacisnąć i przez 2 sekundy przytrzymać przycisk B, a następnie krótko naciskając ten sam przycisk wybrać podmenu GSt. Następnie za pomocą przycisków ▼ lub ▲ można ustawić wartość histerezy (wartość zmienna zacznie migać), a następnie krótko wcisnąć przycisk B, aby potwierdzić.

Jak działa histereza?

Przy wybranym trybie ogrzewania nAG: jeśli pożądana temperatura ustawiona jest na 30 °C, a histereza zostanie ustawiona na 5 °C, przekaźnik urządzenia włączy się przy temperaturze  25 °C, a wyłączy przy 30 stopniach. Będzie to miało na celu utrzymanie temperatury na poziomie 25-30°C.

Przy wybranym trybie chłodzenia ohL: jeśli pożądana temperatura ustawiona jest na 30 °C, a histereza zostanie ustawiona na 5 °C, przekaźnik urządzenia włączy się przy temperaturze 35 °C, a wyłączy przy 30 °C. Będzie to miało na celu utrzymanie temperatury pomiędzy 35 a 30 °C.

Przy wybranym trybie okna OCN: jeśli pożądana temperatura ustawiona jest na 30 °C, a histereza zostanie ustawiona na 5 °C, przekaźnik urządzenia włączy się przy temperaturze pomiędzy 25 °C a 35 °C, a wyłączy się, gdy temperatura osiągnie ponad 35 °C lub poniżej 25 °C.

Wskaźnik czasu pracy

Ten model wyposażony jest we wbudowaną funkcję wskaźnika czasu pracy. W trakcie pracy termoregulatora czas obliczany jest co sekundę, a co 15 sekund zapisany zostaje w pamięci wewnętrznej, nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu. Wskaźnik przyrostu obliczonego czasu pracy termoregulatora zapisywany jest w menu "trE" co godzinę. Maksymalna, możliwa do zapisania wartość wynosi 999 godzin. Licznik zatrzyma się, kiedy wartość maksymalna zostanie osiągnięta. Można wznowić naliczanie, resetując licznik. Funkcja ta ma na celu obliczyć pobór energii w określonym okresie, np. przez miesiąc. Aby sprawdzić lub zresetować czas, należy wejść do menu. W tym celu trzeba wcisnąć przycisk "В" i przytrzymać go przez 2 sekundy. Następnie krótko wcisnąć ten sam przycisk i wybrać podmenu trE. Następnie za pomocą przycisków ▼ lub ▲ można wejść do podmenu trE, aby wyświetlić zapisany czas. Aby zresetować licznik, należ użyć przycisków ▼ lub ▲ , aby wybrać wartość “YES” [TAK], a następnie nacisnąć krótko przycisk B, aby zatwierdzić swój wybór w menu trE.

Kalibracja czujnika temperatury

Po pierwsze należy wejść do menu sterowania. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk "В" i przytrzymać go przez 2 sekundy. Następnie, należy krótko nacisnąć ten sam przycisk i wybrać podmenu Cor. Za pomocą przycisków ▼ lub ▲ ustawić poprawkę  (wartość zmienna zacznie migać), a następnie krótko przycisnąć przycisk B, aby zatwierdzić.​

Konfiguracja opóźnienia reakcji przekaźnika urządzenia dla podanych zmiennych temperatury "rEL".

  Aby rozpocząć, należy wejść do menu sterowania. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk "В" i przytrzymać go przez 2 sekundy. Następnie, należy krótko nacisnąć ten sam przycisk i wybrać podmenu rEL . Następnie za pomocą przycisków ▼ lub ▲ ustawić pożądany czas opóźnienia, mierzony w sekundach (wybrany tryb zacznie migać), a następnie krótko nacisnąć przycisk B, aby potwierdzić.

Opóźnienie działa następująco:

Po tym, jak opóźnienie przekaźnika urządzenia włączy się lub wyłączy, nie będzie już ono odpowiadać na próby zmiany temperatury w określonym czasie, nawet jeśli wskaźniki ustawionej temperatury przekroczą ustawione limity.

Ważne:

Jeśli nie ma konieczności ustawiania opóźnienia czasu reakcji, zaleca się ustawić wspomnianą wartość jako 0.

Elektroniczna blokada przycisków kontrolnych "bLC"

Aby zablokować przyciski kontrolne, wymagane jest wciśnięcie i przytrzymanie przycisku ▼ przez około 4 sekundy, do momentu pojawienia się oznaczenia bLC. Po aktywowaniu tej funkcji, za pomocą dowolnego przycisku, oznaczenie bLC zniknie. Aby wyłączyć tę funkcję, wymagane jest, aby wcisnąć i przez 5 sekund, do momentu aż oznaczenie bLC wyświetli się na urządzeniu. Funkcja ta wprowadzona została na wypadek niepożądanych lub nagłych zmian w ustawieniach urządzenia, które mogą się przytrafić niedoświadczonemu użytkownikowi.

Włączanie i wyłączanie urządzenia, za pomocą przycisków kontrolnych​

  Urządzenie może być wyłączone za pomocą przycisków na panelu z przodu urządzenia. Urządzenie można wyłączyć za pomocą przycisków na panelu z przodu urządzenia. W tym celu należy nacisnąć i przez 4 sekundy przytrzymać przycisk ▲. Włączyć je można, przytrzymując ten sam przycisk przez 2 sekundy.

 Ważne:

W przypadku uszkodzenia kabla lub uderzenia czujnika wody, na ekranie wyświetli się komunikat Err. W przypadku krótkiego spięcia wyjść czujnika, na ekranie wyświetli się napis ЗНE.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

Okres gwarancji urządzenia wynosi 2 miesiące od daty sprzedaży. W przypadku, gdy urządzenie popsuje się w trakcie trwania okresu gwarancji, producent ma obowiązek dokonać naprawy w ciągu 14 dni od momentu, gdy urządzenie dotrze do serwisu lub wymienić urządzenie, jeśli jego naprawa nie jest możliwa. Urządzenie nie podlega naprawie gwarancyjnej, w przypadkach wymienionych w certyfikacie: naruszenie integralności plomby; brak opakowania lub instrukcji obsługi ze znakiem gwarancji; występowanie śladów otwierania; zewnętrzne uszkodzenia rdzenia, szczeliny, pęknięcia; wewnętrzne uszkodzenia części; stopione terminale; niepoprawne połączenie; woda wewnątrz rdzenia urządzenia, korozja wewnętrznych lub zewnętrznych komponentów; czynników naturalnych (piorun) itd. We wspomnianych przypadkach, naprawa zostanie przeprowadzona na koszt nabywcy.

Gwarancja serwisowa urządzenia, które uległo uszkodzeniu z winy użytkownika, w trakcie okresu próbnego, w okresie 3 - 6 miesięcy przed końcem okresu gwarancji zależeć będzie od poziomu uszkodzenia. Zapewniona jest naprawa ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji.

bottom of page