top of page
Рисунок(ТР16Н).png

L

N

L

N

Zasilanie 230V

Napięcie 230V 16 A

czujnik
NTC 10kOm

Termoregulator 16H

ТР-16Н ma wbudowany zegar dla planowania czasu pracy oraz tygodniowy timer, który pozwala zaplanować różne temperatury dla każdego dnia tygodnia. Do tego jest możliwość ustawienia do 8 punktów temperatury w dzień.
Te urządzenie nie potrzebuję ponownego ustawienia temperatur po wyłączeniu pródu. Wszystkie ustawienia są chronione w pamięci nizależnej od prądu, oprócz ustawionej głównej temperatury (patrz ustawienie głównej temperatury).
Urządzenie posiada baterię BAT 2032-3V – co pozwala zachować ustawiania przed nagłego odłączenia od prądu. Regulator ma kontrolę i bezpiecznik przed krótkim zwarciem, oraz awaryjną sygnalizację przed zbyt niską lub wysoką temperaturą. Dla wygodnego sterowania są takie funkcje: temperatura histerezy, alarm awaryjny, pauza przed włączeniem, trzy tryby pracy (nagrzewanie, chłodzenie, okno), resetowanie.

 

Szczegóły techniczne

Napięcie robocze ….…......................................................................................................................... 220V +/-20%

Maksymalne natężenie …....................................................................................................................16A/220V

Zużycie energii …..................................................................................................................................1W

Długość przewodu czujnika w zestawie ….........................................................................................2m (można przedłużyć do 30m)

Zastosowanie czujnika temperatury …..............................................................................................termorezystor NTC 10kOm

Tryby pracy narzędzia …......................................................................................................................ogrzewanie, chłodzenie, okno

Zmienna histerezy …............................................................................................................................1-70 °C

Czas odpowiedzi opóźnienia ….......................................................................................................….0-250 sek

Temperatura operacyjna w pomieszczeniu ......................................................................................0-40 °C

Dolna granica wskaźnika temperatury …..........................................................................................-55 °C

Górna granica wskaźnika temperatury ….........................................................................................+125 °C

Dokładność pomiaru temperatury ….................................................................................................0,1 °C

Ilość punktów temperatury na dobę................................................................................................. do 8

Całkowita ilość punktów temperatury …............................................................................................56

Zapas zegara dla planowania …...........................................................................................................Min. 1rok

Bateria…..................................................................................................................................................BAT 2032-3V

Znaczenie przycisków

B– krótkie niciśnięcie danego przycisku – przełączenie ustawień w menu lub potwierdzenie ustawionego znaczenia. Naciśnięcie i utrzymanie 2 sek.

🠋– wyjście do poprzedniego menu, wyjście lub wejście w ustawienia.
🠉– krótkie naciśnięcie tego przycisku – zmniejszenie wybranego znaczenia. – krótkie naciśnięcie tego przycisku – zwiększenie wybranego znaczenia. Jeżeli w ciągu 5 sek. Nie był naciśnięty żaden przycisk, regulator automatycznie wyjdzie do głównego meni.

Ustalenie alarmu dolnego przedziału temperatury .....

Krótkim naciskiem przycisku B , wybierz w menu ustawień znaczenie Ɐ. Na wyświetlaczu będzie wyświetlone ustawienie temperatury. Następnie przyciskami 🠋 i 🠉 i wybrać odpowiednią temperaturę alarmu sygnalizacji dzwiękowej i nacisnąć przycisk B
regulator zapamięta zmiany (będzie krótki sygnał dzwiękowy), i przełączy do menu wyboru ustawień. Następnie krótkim naciśnięciem przycisku B można wejść do następnych ustawień lub wyjść z meni ustawień przytrzymając przycisk 2sek. Jeżeli w ciągu 5 sek. nie było naciśnięcia na żaden przycisk, regulator automatycznie wyjdzie z menu ustawień.

 

Ustawienie truby pracy regulatora

Krótkim naciskiem na B  ustawić w meni ustawień znaczenie HEAt. Następnie przyciskami 🠋 i 🠉 wybrać potrzebny tryb i nacisnąć przycisk , regulator zapamięta zmiany (będzie krótki sygnał dzwiękowy), i przejdzie do menu wyboru ustawień. Natępnie krótkim naciskiem B można wybrać następne ustawienia dla zmiany lub wyjść z menu ustawień przytrzymająć 2 sek. Jeżeli w ciągu 5 sek. nie było naciśnięcia na żaden przycisk, regulator automatycznie wyjdzie z menu ustawień.
Uwaga: przy następnym wejściu do meni wyboru trybu pracy, na wyświetlaczu będzie wyświetlony aktualny tryb.

Narzędzie posiada trzy tryby:

1) HEAt- (grzanie) – przykład pracy: ustawiona temperatura 30°C, histereza 5°C. Wtym przypadku kontakty regulatora 1 i 2 się zamkną jeżeli temperatura zejdzie do 25°C i rozemkną się jeżeli dojdzie do 30°C.

2) COOL- (chłodzenie) – przykład pracy: ustawiona temperatura 30°C, histereza 5°C. W tym przypadku kontakty regulatora 1 i 2 się zamkną jeżeli temperatura się podniesie do 35°C i rozemkną się jeżeli zejdzie do 30°C.

3) -[ ]-(okno) – przykład pracy: ustawiona temperatura 30Со, histereza 5°C. W tym przypadku kontakty 1 i 2 zawsze będą zamknięte w przedziale temperatury od 25 do 35°C.

Resetowanie ustawień na fabryczne

  Krótkim naciskiem przycisku B, wybrać w meni ustawień znaczenie dEL. Następnie przyciskami 🠋 i 🠉 i wybrać YES lub NO i nacisnąć dla potwierdzenia przycisk B . Jeżeli zostało wybrane YES , to regulator zresetuje ustawienia (będzie długi sygnał dźwiękowy), i przejdzie do meni wyboru ustawień. Następnie krótkim naciskiem przycisku można wybrać następne ustawienia lub wyjść z meni ustawień.

Odłączenie zapasu roboty zagara

Ta funkcja pozwala odłączyć akumulator od zegara, jeżeli on długi czas nie będzie wykorzystywany, co wydłuża jego żywotność. Dla wykonania danej funkcji należy odłączyć regulator od sieci 220V, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk B i znowu podać zasilanie na urządzenie, przy tym, utrzymywać przycisk B . Następnie przycisk należy odpuścić, wyświetlacz pokaże napis “StOP”. Przy następnym podłączeniu regulatora do sieci na wyświetlaczu będzie “StOP”, to znaczy, że czas nie jest ustawiony i akumulator jest odłączony.

Uwaga: producent wysyła regulatory z odłączonym akumulatorem.

Ustawienie czasu z odłączonym akumulatorem

Na wyświetlaczu jest pokazane “StOP”, żeby ustawić godziny na regulatorze należy nacisnąć dowolny przycisk. Będzie potrzeba ustawić aktualną godzinę. Krótki nacisk przyc 🠋 i 🠉 zmniejsza lub zwiększa znaczenie. Przycisk przejście na dzień tygodnia d : … . Przy następnym nacisku B, wyjście z ustawień. Po ustawieniu czasu będzie automatyczne podłączenie do akumulatora. Przy następnym odłączeniu urządzenia od sieci nie będzie potrzeba znowu ustawiać godzinę, bo zegar będzie chodzić na akumulatorze.

Koregowanie czasu

Nacisnąć i utrzymywać 2 sek. B, regulator wejdzie do koregowania czasu. Krótkie naciśnięcie przycisków 🠋 i 🠉 zwiększy lub zmniejszy znaczenie. Przycisk B przejście na dzień tygodnia d : …. Przy następnym nacisku na przycisk B, regulator wyjdzie z ustawień.

Wyłączenie regulatora przyciskiem sterowania

 Dla wyłącaednia urządzenia nacisnąć i utrzymywać 5 sek. przycisk 🠋 będzie krótki dzwięk, i na wyświetlaczu będzie pokazane OFF. Dla przejścia w tryb zwykły, należy nacisnąć 2 sek. przycisk🠋

Uwaga: przy wykorzystaniu danej funkcji, kontrolę i pomiary temperatury nie odbywa się, kontakty sterowania 1 i 2 zawsze są otwartę.

Blokowanie przycisków sterowania

Dla włączenia blokowania przycisków należy przytrzymać 5 sek. przycisk 🠉. Dla przejścia w tryb zwykły, należy przytrzymać 5 sek. przycisk 🠉.
Uwaga: jeżeli ta funkcja jest włączona, to przy naciśnięciu dowolnego przycisku będzie się wyświetlać bLOC.

Ustawienie temperatury w czasie

  Krótkim naciskiem przycisku 🠋 lub 🠉, można ustawić temperaturę punktu temperatury, działający w danej chwili. Następnie nacisnąć przycisk B dla potwierdzenia, regulator zapamięta ustawienia. Ta temperatura zostanie zapamiętana.
tylko do przejścia do następnego punktu temperatury. W przyszłości dany punkt temperatury będzie działać według ustawionych znaczeń temperatury w ustawieniach zegara.
Uwaga: jeżeli jest wybrany tryb PoFF (zegar odłączony), to ustawiona temperatura się zmienia i się zapisuje w programie.

Szybka zmiana temperatury w ustawieniach zegara

Krótkim naciskiem 🠋 lub 🠉, zmienić temperaturę. Następnie nacisnąć i przytrzymać 2sek. przycisk dla potwierdzenia, regulator zapamięta zmiany (będzie krótki dzwięk). Ta temperatura się zmieni i się zapamięta w ustawieniach zegara punktu temperatury działającej w danej chwili.
Uwaga: Ta funkja pozwala szybko zmienić temperaturę punktu temperatury w tej chwili..

Ustawienia temperatury według zegara (timer) P…

Krótkim naciskiem B, znaleźć w menu ustawień znaczenie P…. Następnie przyciskami 🠋 i 🠉 zaznaczyć jedną ze znaczeń i zatwierdzić B, regulator zapamięta (będzie krótki dzwięk), i przejdzie w ustawienia punktów temperatur danego trybu.

Warianty trybów:
PoFF – zegar(timer) odłączony, działa cały czas z tą samą temperaturą.
P1-1 – timer włączony, dla każdego dnia tygodnia można ustawić do 8 punktów temperatur (tryb tygodniowy).
P1-5 – timer włączony, w pierwszym dniu tygodnia się ustawia do 8 punktów, i się podstawiają od 1 do 5 dnia (tryb dobowy). W 6 i 7 dniu się ustawia oddzielnie po 8 punktów.
P1-6 – timer włączony, w pierwszym dniu tygodnia się ustawia do 8 punktów, i podstawiają się od 1 do 6 dniu (tryb tygodniowy). W 7 dniu się ustawia oddzielnie do 8 punktów.
P1-7 – timer włączony, w pierwszym dniu tygodnia się ustawia do 8 punktów, i podstawiają się od 1 do 7 dniu (tryb tygodniowy). Następnie 🠋lub🠉 ustawić punkt temperatury w potrzebnym dniu/dniach (Р1-5, Р1-6, Р1-7) tygodnia, dla zmiany i nacisnąć przycisk B.
Jeżeli punkt temperatury nie został aktywowany, to zamiast ustawień czasu i temperatury będą kreski.

Uwaga: naciśnięcie i utrzymanie 2 sek przycisku można odłączyć wybrany punkt temperatury.

Dla aktywacji wybranego punktu należy nacisnąć 🠋 lub 🠉 . Należy ustawić czas (przyciskiem 🠋 i 🠉) z którego zacznie działać wybrany punkt temperatury. Natępnie nacisnąć B, następnie należy ustawić temperaturę punktu ( 🠋 i 🠉 ). Przy następnym naciśnięciu B, regulator przejdzie do wyboru punktu temperatur.
Uwaga: jeżeli pod czas zmiany punkt temperatury był aktywowany, to przy jej zmianie, regulator będzie wyświtlać ustawiony czas i temperaturę.
Następnie krótkim naciśnięciem 🠋 lub 🠉 można wybrać następny punkt temperatury dla zmiany lub wyjść z ustawien timera przytrzymając 2sek. Jeżeli w ciągu 15 sek. nic nie było robione, regulator automatycznie wyjdzie z ustawień.

Ustawienie histerezy G…

Krótkim naciśnięciem B, następnie znaleźć znaczenie G ... N a wyświetlaczu będzie pokazana temperatura histerezy. Następnie przyciskiem 🠋 i 🠉 wybrać odpowiednią temperaturę i zatwierdzić przyciskiem B

Wymiana akumulatora.

W przypadku nie prawidłowego działania należy wymienić akumulator BAT 2032-3V.

TP16H.PNG
bottom of page